Obchodné podmienky

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajcim a kupujúcim pri nákupe tovaru prostredníctvom elektronického obchodu dostupného na adrese www.vyrobkyzplastu.sk

Záväzným potvrdením objednávky kupujúci potvrdzuje, že s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom súhlasí. Pred takýmto potvrdením má kupujúci plnú možnosť sa s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom oboznámiť v príslušnej sekcii elektronického obchodu.

II. ZÁKLADNÉ POJMY

Predávajúci:

Spoločnosť ROTO SK spol. s r.o, so sídlom Jelšová 1, 080 05 Prešov, IČO 36 476 927, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 13216/P

Kupujúci:

 V pozícii kupujúceho môže vystupovať spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Podnikateľom sa rozumie:

a)    osoba zapísaná v Obchodnom registri

b)    osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia

c)     osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov

d)    fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu

III. KÚPNA ZMLUVA

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy záväzným odoslaním objednávky spotrebiteľom a prijatím objednávky zo strany predávajuceho. Objednávka sa v tomto prípade kupujúcemu potvrdí e-mailom. Toto potvrdenie však nemá vplyv na vznik zmluvy.

Ak je kupujúcim podnikateľ, dochádza potvrdením záväznej objednávky z jeho strany k návrhu na uzavretie zmluvy a samotná zmluva vzniká okamihom potvrdenia tohto návrhu zo strany predávajuceho.

IV. OBJEDNÁVKA

Kupujúci obdrží tovar za cenu platnú v čase uzavretia objednávky. V potvrdení objednávky bude kupujúcemu zároveň táto cena potvrdená. V prípade tovaru na objednávku, má kupujúci právo vopred sa oboznámiť s touto skutočnosťou a zároveň právo na potvrdenie ceny tohto tovaru a to telefonicky alebo e-mailom.

V. CENA

Všetky ceny produktov v elektronickom obchode su zmluvnými cenami. Ceny sú uvádzané s DPH. Cena uvedená v popise produktu nezahŕňa náklady na dopravu a balné.

VI. DODANIE TOVARU

Miestom dodania tovaru je adresa, ktorú kupujúci v objednávke uviedol ako adresu na dodanie tovaru.

Tovar je kupujúcemu dodaný v lehote, ktorá je uvedená v popise konkrétneho tovaru. Táto lehota sa môže líšiť v závislosti od zvoleného spôsobu dopravy.

Pri platení kúpnej ceny bankovým prevodom začína dodacia lehota plynúť dňom pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti ROTO SK spol. s.r.o. V prípade, že kupujúci uvedie pri realizácii platby nesprávny variabilný symbol, začína dodacia lehota plynúť až od okamihu priradenia takejto platby k príslušnej objednávke.

V prípade, že kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti ako nedodaný predávajúcemu späť, má predávajúci právo odstúpiť od zmluvy a požadovať od kupujúceho úhradu nákladov na pošovné a balné, ktoré mu s takýmto neúspešným dodaním tovaru vznikli.

V prípade nedodržania dodacej lehoty predávajúcim má kupujúci právo objednávku zrušiť a to bez účtovania poplatku za takéto zrušenie.

VII. PLATOBNÉ PODMIENKY

Platbu je možné realizovať nasledujúcimi spôsobmi:

a)    Platba pri prevzatí – dobierka (dostupné len pre Slovenskú republiku)

b)   Platba prevodom na účet (Prevod z inej banky môže trvať až 3 pracovné dni. Vaša objednávka bude vybavená po obdržaní Vašej platby na náš účet)

c)    Platba platobnou kartou

VIII. SPÔSOBY DODANIA TOVARU

Osobný odber – tovar je možné prevziať osobne na našej pobočke (bližšie sekcia kontakty)

Dodanie kuriérom – kuriérska služba Vám tovar dopraví až domov / na Vami zvolenú adresu.

Do Českej republiky zasielame iba tovar v hodnote nad 50€.

XI. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim – spotrebiteľom

POSTAVENIE SPOTREBITEĽA

V súlade s ustanovením §7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z.z o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov je spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14  odo dňa prevzatia tovaru na základe zmluvy, ktorej predmetom je pradaj tovaru.

Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, 
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu. 

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči.

Na odstúpenie od zmluvy týmto spôsobom je spotrebiteľ povinný tento zámer oznámiť vo vyššie uvedenej lehote a vrátiť tovar nepoškodený, neznečistený a s dokladmi, ktoré obdržal pri prevzatí tovaru.

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám.

Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Po uplynutí horeuvedenej lehoty nie je predávajúci povinný prijať takéto odstúpenie od zmluvy.

POSTAVENIE PREDÁVAJÚCEHO

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov

Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi horeuvedené platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim – podnikateľom

V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady kupujúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

X. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záručné podmienky sa spravujú Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

XI. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Údaje poskytnuté predávajúcemu zo strany kupujúceho budú spracované v súlade s právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov a budú použité výlučne na účely vybavenia objednávky. Takéto údaje budú spracované profesionálne, bezpečne a nebudú poskytnuté tretím osobám.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

Toto znenie nájdete aj v príslušných OP (https://heureka.group/sk-sk/podmienky-pouzivania/podmienky-pouzivania-programu-overene-zakaznikmi/), v bode 3.5.

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 16.03.2013. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP meniť či dopĺňať bez predchádzajúceho upozornenia. 

XIII. MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOROV

V prípade, že spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 3 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Pri alternatívnom riešení sporu môže spotrebiteľ postupovať podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z.. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

envelopephone-handsetmap-markercrosschevron-down