Reklamačný poriadok

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Reklamačný poriadok, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok upravuje vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim pri uplatňovaní práva zo zodpovednosti za vady.

Tento reklamačný poriadok má prednosť pred všeobecnými ustanoveniami príslušných právnych predpisov upravujúcich zodpovednosť za vady, s výnimkou ich kogentných ustanovení.

Záväzným potvrdením objednávky vyjadruje kupujúci súhlas so znením tohto dokumentu, s ktorým sa má možnosť pred týmto záväzným potvrením oboznámiť.

II. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar v čase prevzatia a za vady, ktoré sa vyskytnú počas záručnej lehoty. Záručná lehota je 24 mesiacov.

Záručná lehota začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak má tovar uviesť do prevádzky tretia osoba, začína záručná lehota plynúť odo dňa takéhoto uvedenia do prevádzky ak spotrebiteľ objednal u predávajúceho takéto uvedenie do prevádzky do 3 týždňov od prevzatia tovaru a poskytol na to potrebnú súčinnosť.

Do záručnej doby sa nezapočítava čas plynúci od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady kupujúcim do vybavenia reklamácie. V prípade, ak bol v rámci reklamačného konania kupujúcemu poskytnutý nový tovar, začína pre tento tovar plynúť nová lehota odo dňa jeho prevzatia.

Práva zo zodpovednosti za vady zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

V prípade oprávnenej reklamácie znáša náklady s tým spojené predávajúci.

V prípade neoprávnenej reklamácie znáša náklady s tým spojené spotrebiteľ.

III. SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Spotrebiteľ právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje dodávateľ alebo Záručný servis a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým dodávateľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. 


Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Spotrebiteľ má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ale spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách. Spotrebiteľ má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ nemôže pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní. 


Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má Spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Reklamáciu je potrebné včas oznámiť spoločnosti ROTO SK spol. s r.o prostredníctvom kontaktných údajov dostupných v sekcii kontakty. Naši pracovníci s Vami radi dohodnú spôbom, akým bude reklamácia vybavená.

Na zodpovednosť za vady medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je podnikateľ sa vzťahuju ustanovenia o zodpovednosti za vady podľa zákona č. 513/1991 Zb.  – Obchodný zákonník.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 01.04.2013 ako neoddeliteľná súčasť VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo tento reklamačný poriadok meniť či dopĺňať bez predchádzajúceho upozornenia, samozrejme v súlade v platnými právnymi predpismi. Všetky zmeny budu prístupné na tejto internetovej stránke.

Reklamačný formulár

vlozit shortcode

envelopephone-handsetmap-markercrosschevron-down